Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych – edukacja wczesnoszkolna

Regulamin Punktowego Oceniania Zachowania Ucznia w klasach IV-VIII

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023-2024

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

Procedura dowozu dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina

Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń.

PROCEDURA-POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ – CUKRZYCA