Oddziały przedszkolne

REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się materiały, które pomogą Rodzicom kandydatów zapoznać się z działaniem systemu rekrutacyjnego oraz poradnik w jaki sposób zadbać o dobrą adaptację dziecka:

  1. Film instruktażowy dla Rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI
  2. Publikacja: „Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu”: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174
  • Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosinaWitryna kandydata (vulcan.net.pl)

  • Nabór rozpoczyna się  10 marca od godz. 8:00 i zostanie zamknięty 28 marca o godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany składają w sekretariacie szkoły: ul. Krasickiego 16, Mosina. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

1)            wielodzietność rodziny kandydata

2)            niepełnosprawność kandydata

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Terminy dotyczące rekrutacji:

  • Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona 3 kwietnia do godz. 13:00.
  • Do 12 kwietnia do godz. 13:00 rodzice potwierdzają wolę, że akceptują przyjęcie dziecka do danej placówki.
  • 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 do publicznej wiadomości zostaną podane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 8 maja 2023 r. na wolne miejsca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która również będzie przeprowadzana w wersji elektronicznej.