Organizacja nauki – informacje

ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Podstawowym sposobem przekazywania komunikatów i innych informacji jest dziennik elektroniczny Librus.
 2. Platforma edukacyjna wykorzystywana do nauki zdalnej to Microsoft Teams (usługa jest bezpłatna i dostępna na tablecie, smartfonie lub komputerze).
 3.  Czas trwania lekcji – 45 minut. Lekcje odbywają się zgodnie z planem.
 4. Zajęcia on – line są obowiązkowe. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do czynnego uczestniczenia w tych zajęciach, odrabiania zadań domowych i realizacji innych poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 5.  Nieobecność na zajęciach on-line musi być usprawiedliwiana zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły ( termin 2 tygodni z podaniem przyczyny).
 6. Podczas nauki zdalnej problemy lub sytuacje z którymi trzeba się na co dzień zmierzyć nie znikają. W  sytuacji, kiedy musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami wesprzeć może szkolny pedagog i psycholog, do którego można napisać poprzez dziennik elektroniczny i umówić się na konsultacje on – line. Klasy I-IV – pedagog M. Kulikowska, klasy V – VIII – pedagog E. Zarzycka, psycholog – D, Jurecka
 7. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania  regulaminu zajęć on – line.:

  REGULAMIN ZAJĘĆ ON – LINE

  – Udział w zajęciach  online  jest obowiązkowy. W razie braku sprzętu zgłoś ten fakt wychowawcy.
  – Nie udostępniaj nikomu swojego hasła, ani adresu, z którego logujesz na lekcję.
  – Pamiętaj, że punktualność jest ważna – dlatego prosimy,  abyś logował się na lekcje we właściwej godzinie.
  – Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z Twoim planem lekcji. Trwają 45 minut.
  – Zasady są takie jak na lekcji. Nie możemy sobie wzajemnie przeszkadzać.
  Prosimy, aby mikrofon był wyłączony w trakcie lekcji. To ważne, żeby wszyscy uczniowie dobrze słyszeli nauczyciela. Wtedy będzie Wam się dobrze pracowało. Mikrofon włącz, gdy nauczyciel udzieli Tobie głosu.
  –  Jeśli masz pytania, będziesz mógł je zadać na czacie lub poczekaj, aż nauczyciel odda Ci głos. Twój nauczyciel ustali wcześniej z Wami, w jaki sposób będziecie się z nim komunikować tak, by przebieg lekcji był sprawny.
  –  Pamiętaj, że lekcji nie wolno nagrywać.  Nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego zgody, bo zachowanie takie jest złamaniem prawa.
  – Do lekcji przygotuj  zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, jeśli taki używacie.
  – Pamiętaj też, że Twoja kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym jesteś. Zastanów się nad tym, zanim swoją przestrzeń do pracy pokażesz innym.
  – Nie wolno korzystać w czasie lekcji z telefonu chyba że jest to narzędzie za pomocą którego łączysz się  na zajęcia.
  – Podczas lekcji powinieneś być widoczny dla nauczyciela.

 

REGULAMIN PUNKOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA  – NAUCZANIE ZDALNE

KLASY IV – VIII

Ustala się następującą skalę ocen z zachowania:

wzorowe – powyżej 180 pkt.
bardzo dobre – 140-179 pkt.
dobre – 100 – 139 pkt.
poprawne od 50 do 99 pkt.
nieodpowiednie – od 0 do 49 pkt.
naganne poniżej 0 pkt.

PUNKTY DODATNIE

Zachowanie

Ilość punktów dodatnich

pochwała dyrektora 20 pkt.
godne, kulturalne zachowanie się zajęć,  brak uwag i punktów ujemnych  pula do dyspozycji wychowawcy 0-30 pkt. jednorazowo podczas trwania nauczania zdalnego
samoocena zachowania ucznia 0-12 pkt. jednorazowo podczas trwania nauczania zdalnego
pomoc koledze w nauce 1-5 pkt. każdorazowo
inne dodatnie 1-10 pkt.

PUNKTY UJEMNE

Zachowanie Ilość punktów ujemnych
nagana dyrektora 0 – 50 pkt.
udostępnienie wizerunku drugiej osoby, bez jej zgody nagana dyrektora
przeszkadzanie na lekcji – 3 pkt. każdorazowo
aroganckie i lekceważące zachowanie wobec nauczyciela  -10 – do – 30 pkt. każdorazowo
jedzenie na lekcji – 5 pkt. każdorazowo
używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w innym celu niż wykorzystanie ich do lekcji. – 9 pkt. każdorazowo
wulgarne: napisy lub komentarze  wiadomościach, grafika na koszulkach – 6 pkt.
wulgarne słownictwo – 6 pkt.
zaczepki słowne, ubliżenie koledze – 10 pkt. każdorazowo
niewłaściwy ubiór i uczesanie podczas zajęć – 3 pkt. każdorazowo
włączanie mikrofonu bez zgody nauczyciela podczas zajęć (jeśli nauczyciel wcześniej wyciszył uczniom mikrofony i prosił, by ich nie włączać) – 3 pkt. każdorazowo
inne ujemne -1 do – 10 pkt.