Organizacja nauki – informacje i procedury

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE 
W RAMACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
DLA UCZNIÓW KLAS I – III, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W KROŚNIE OD 25.05.2020

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w tym Covid – 19.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 5. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację wysyła do kierownika świetlicy pani Natalii Krekory przez dziennik elektroniczny.
 6. Przy wejściu na teren placówki uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 7. Pielęgniarka, nauczyciel lub wskazany przez dyrektora szkoły procownik przy wejściu do szkoły będzie dokonywał temperatury bezdotykowym termometrem – uczeń z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami choroby nie będzie przyjęty w tym dniu do świetlicy.
 8. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie przez pielęgniarkę/nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego odizolowane do IZOLATORIUM – gabinet pielęgniarki Pracownik wyposażony w maseczkę ochronną, rękawiczki oraz kombinezon pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. Nauczyciel zawiadamia rodziców oraz dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Organizacja pracy świetlicy:

 

Zadania nauczyciela:

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Pierwsza grupa znajduje się w świetlicy, kolejne w salach nauczania początkowego. Grupy nie zmieniają sal.
 2. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.
 3. Należy odebrać od rodzica oświadczenie oraz deklarację w której jest również zamieszczona zgoda na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym wraz z podpisaną procedurą działania świetlicy.
 4. Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.
 5. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.
 6. Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.
 7. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1,5 metra. Uczniowie pracują przy swoim stoliku, nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 8. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu.
 9. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Nie korzysta się z placu zabaw. Grupy nie stykają się ze sobą.
 10. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 11. Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd. po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 15. W razie stwierdzenia u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach świetlicowych koronowirusa, informuje rodziców pozostałych dzieci o tym fakcie.
 16. Jeśli zaistnieje potrzeba realizacji zajęć z elementami dydaktycznymi nauczyciel świetlicy wyznacza czas na ich realizację – na podstawie konspektów.
 17. Spożywanie posiłków przez ucznia tylko przy stoliku, przy którym pracuje. Nie będą udostępniane kubki/szklanki i inne naczynia wielorazowego użytku.
 18. W przypadku wystąpienia objawów choroby Covid – 19 lub innych wskazujących na złe samopoczucie dziecka nauczyciel informuje rodzica oraz dyrektora szkoły, rodzic odbiera dziecko z placówki.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy – co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy oraz czy jest potrzeba dowozu. Informację rodzic wysyła pani Natalii Krekory przez dziennik elektroniczny.
 3. Pierwszego dnia pobytu w świetlicy rodzic dostarcza deklarację i oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do procedur, które są umieszczone na stronie szkoły: zskrosno.pl i pozostawia w zamkniętym kartonie przy wejściu do szkoły Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi budynku parterowego, od drzwi dziecko idzie do świetlicy samo. W razie obecności innych osób, rodzic z dzieckiem czeka na wejście do szkoły w wyznaczonym miejscu, tak, aby zachować dystans 2 m.
 7. Rodzic wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.
 8. Ubrania uczeń pozostawia w szatani w oznaczonym miejscu.
 9. Każdy rodzic potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 10. Dziecko ma ze sobą śniadanie i picie na cały czas pobytu w świetlicy (automaty są nieczynne). Dziecko, które nie będzie miało śniadania musi zostać odebrane przez rodzica.
 11. W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.
 12. Jeśli dziecko będzie w czasie pobytu w świetlicy realizować konspekty obowiązkiem rodzica jest zaznaczenie w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zadań do wykonania na dany dzień (z konspektu) oraz dopilnowanie, aby dziecko miało ze sobą materiały. Jeśli do danego dnia jest przyporządkowana karta pracy, to rodzic musi w nią zaopatrzyć dziecko.

 

Pracownicy obsługi i administracji:

 1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, a także po pomiarze temperatury.
 2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 3. Personel powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 22.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Toalety dla uczniów oraz nauczycieli dezynfekowane są co godzinę.
 7. Klamki, włączniki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00 oraz według potrzeb.
 8. Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 9. Dystrybutory wody są wyłączone.
 10. W świetlicy znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE 
W RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
OD DNIA 25.05.2020
 
 1. Informacje ogólne:
 2. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w zakładce wydarzeniach oraz na Dysku Google w folderze – Harmonogram konsultacji – link jak do konspektów. Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.
 3. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Krośnie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.
 4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 5. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty ujemne z zachowania.
 6. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 5. Uzupełnienie deklaracji i oświadczenia stanowiących załącznik nr 1 i 2 do procedur i pozostawienie ich w sekretariacie szkoły przez ucznia, który przyszedł na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „nauka na odległość”, wiadomości w Librusie lub na Dysku Google w folderze – harmonogram konsultacji (link jak do konspektów) termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 4. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.40 – 7:45 i 13.25-13:30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
 5. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
 6. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 7. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 8. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 9. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
 10. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje punkty ujemne – od -5 do -20, może otrzymać także naganę dyrektora.
 11. Uczeń, który po raz drugi złamie zasady może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce

– nauczyciel wychowania fizycznego:

 • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi na dyżurce, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
 • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
 • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
 • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
 • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami
 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.40-7:45 i 13.25-13.30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
  2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica w której zawarta jest też zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
  3. Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna/nauczyciel lub pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
  4. Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
  5. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
  6. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
  7. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
  8. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet , poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie 9.00 i 14.30. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się na dyżurce.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE  W RAMACH ORGANIZACJI BIBLIOTEKI OD DNIA 25.05.2020

 

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK :
 2. Bibliotekarze za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus podają uczniom listę i tytuły wypożyczonych książek, które powinny być oddane do biblioteki.
 3. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarzy terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus.
 4. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 5. Przynoszą ze sobą książki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną: imię, nazwisko, klasa, tytuł i numer książki.
 6. Książki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 7. Uczniowie odkładają książki na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarzy. Podpisują się na liście zdających przyniesionym przez siebie długopisem.
 8. Zdane książki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarze rozpakowują torby.
 9. Po zdaniu książek przez uczniów i wyjściu bibliotekarzy z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone. Stół, na którym znajdowała się lista oraz klamki drzwi zostają odkażone środkami dezynfekującymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW

 1. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń, pozostali czekają przed biblioteką zachowując 2 m odległości od siebie. Uczeń ma założoną maseczkę w czasie pobytu w szkole.
 2. Uczeń, który chce wypożyczyć książkę pisze na Librusie do bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem dyżuru, wskazując autora i tytuł, tak, aby ten mógł przygotować książkę.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Godziny pracy biblioteki zamieszczone są na dysku Google oraz stronie szkoły w zakładce „ nauka na odległość”.

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW:

 1. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarzy terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus.
 2. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki.
 3. Przynoszą ze sobą pakiet podręczników ułożonych w podanej kolejności: informatyka, język niemiecki, język angielski, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, historia, język polski.
 4. Podręczniki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną. Informacje na wyklejce: imię, nazwisko, klasa, nazwa podręcznika wraz z numerem, nazwa i numer podręcznika brakującego lub zniszczonego.
 5. Podręczniki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 6. Uczniowie odkładają pakiet na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarzy. Podpisują się na liście zdających przyniesionym przez siebie długopisem.
 7. Zdane podręczniki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarze rozpakowują pakiety.
 8. Po zdaniu podręczników przez uczniów i wyjściu bibliotekarzy z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone. Stół, na którym znajdowała się lista oraz klamki drzwi zostają odkażone środkami dezynfekującymi.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje pielęgniarka/dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie pielęgniarki.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

Jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu_

Formy nauki zdalnej na odległość:

Zajęcia oraz konsultacje on – line odbywają się  na platformie ZOOM. Zajęcia są dla uczniów nie obowiązkowe, co oznacza , że jeśli z przyczyn technicznych lub innych uczeń nie będzie miał możliwości uczestniczyć w zajęciach on – line , będzie realizował treści danej lekcji na podstawie konspektu lekcji, który może pobrać z Dysku Google. Zajęcia są zawsze prowadzone na podstawie konspektów. Konsultacje on – line zostały wprowadzone z myślą o uczniach, którzy mięli trudności z opanowaniem  treści poprzednich lekcji lub chcieliby poprawić sprawdzian, test itp.  Terminy zajęć i konsultacji on – line są umieszczane przez nauczycieli w TERMINARZU w dzienniku elektronicznym Librus. Dodatkową formą przekazu treści z danego przedmiotu są autorskie filmy edukacyjne nauczyciela, jeśli ta forma jest uwzględniona będzie widoczna w konspekcie jako link.  Konspekty dotyczące lekcji umieszczane są na Dysku Google do których uczeń ma dostęp poprzez link, który otrzymuje od dyrektora. Konspekty są przyporządkowane na każdy dzień tygodnia zgodnie z lekcjami, które w danym dniu są w planie lekcji. Zatem uczeń może pobrać jednorazowo konspekty na cały tydzień i uczyć się dostosowują tempo i potrzeby nauki do indywidualnych potrzeb, lub może codziennie otwierać pliki dotyczące danego dnia.

Zadania domowe:

Zadania kontrolne, prace i inne formy prac uczeń odsyła do nauczyciela poprzez Librus ( opcja – zadanie domowe), drogą mailową wskazana przez nauczyciela lun inną uzgodnioną z nauczycielem.  Kryteria dotyczące oceniania podczas nauki zdalnej na odległość znajdują się w zakładce KRYTERIA OCENIANIA.

Współpraca rodzic – uczeń – nauczyciel:

W sprawach dydaktycznych, wychowawczych  rodzic i uczeń kontaktuje się z nauczycielem, dyrektorem poprzez dziennik elektroniczny Librus. W zakładce DYŻURY NAUCZYCIELI  umieszczone są również stałe dyżury (on – line lub kontakt telefoniczny) nauczycieli dla rodziców. Rodzice, którzy chcą uczestniczyć w dyżurach proszeni są o wcześniejszą informację do nauczyciela wysyłając wiadomość w Librusie.

Organizacja naszej szkolnej e- biblioteki:

W ramach naszych działań proponujemy następujące rozwiązania, które systematycznie będą umieszczane w zakładce BIBLIOTEKA  na naszej stronie oraz w Folderze – Biblioteka do pobrania poprzez link , ten sam jak przy pobieraniu konspektów lekcji:

W zakładce „Polecane” na bieżąco podajemy ofertę bibliotek cyfrowych z darmowymi książkami i lektury do słuchania, czytania oraz pobrania. Poza tym informujemy co proponują teatry, muzea, opery, itp.. Podajemy również adresy firm oferujących darmowe audiobooki, e – booki. Odsyłamy do stron internetowych, dzięki którym można pogłębiać wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

W zakładce „Propozycje dla Ciebie” – przedstawiamy  propozycje fajnego spędzenia czasu, nie tylko na nauce, ale również na zabawie, grze, słuchaniu bajek.

W zakładce „Lekcje biblioteczne” znajdują się opracowania i scenariusze lekcji bibliotecznych, które można samodzielnie zrealizować w domu, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę i bawiąc się.

Zakładka „Biblioterapia”  zawiera  treści dotyczące zagadnień z naszego życia codziennego poznawane  między innymi dzięki filmom, prezentacjom, e – bookom.

W zakładce „Książka na tydzień” będziemy przedstawiać książki warte przeczytania.

Zachęcamy Was do odwiedzania zdalnej biblioteki 🙂

 

Organizacja naszej szkolnej e- świetlicy:

W ramach naszych działań organizowanych jest szereg akcji i zabaw, które systematycznie będą umieszczane w zakładce ŚWIETLICA  na naszej stronie oraz w Folderze – Świetlica – Zajęcia na Dysku Google ( dostęp poprzez ten sam link, który służy do pobierania konspektów lekcji). W tym samym folderze pod nazwą – Plan spotkań on- line znajdą również Państwo harmonogram zajęć on – line dla dzieci, podczas których można w ciekawy i twórczy sposób spędzić czas z kolegami i koleżankami pod okiem naszych niezwykle twórczych nauczycieli.  Propozycje e- świetlicy dotyczą obszarów: plastycznych, ruchowych, łamigłówek, doświadczeń, czytania, języków obcych i hobby.

Podczas nauki na odległość problemy lub sytuacje z którymi trzeba się na co dzień zmierzyć nie znikają. W  sytuacji, kiedy musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami wesprzeć może szkolny pedagog i psycholog, do którego można napisać poprzez dziennik elektroniczny i umówić się na konsultacje on – line lub skorzystać z dyżuru, które są umieszczone w zakładce dyżury dla rodziców ( również po wcześniejszej informacji w Librusie).  Ponad to na Dysku Google w folderze – PSYCHOLOG/PEDAGOG oraz na stronie szkoły  umieszczane są na bieżące ciekawe materiały przez naszych specjalistów do przeczytania których bardzo zachęcamy.