Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2023/2024:

 

Odpłatność za jeden obiad od stycznia 2024r. wynosi – 9,00 zł.

Odpłatność za obiady uiszczana jest na rachunek bankowy dostawcy posiłków. Posiłki należy zamówić przez aplikację: zamówposilek.pl

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Szkoły Podstawowej im 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie

Podstawa prawna

Postanowienia ogólne

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła  prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego, a kończy wydawanie obiadów w przeddzień zakończenia roku szkolnego, wyjątkiem są oddziały przedszkolne, które zajęcia kończą 30 czerwca.
 3. Zamówienie obiadu oraz wpłaty odbywają się poprzez aplikację „Zamów posiłek”.
 4. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W oddziałach przedszkolnych w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole obiady będą  wydawane przy zgłoszeniu minimum 10 obiadów.
 5. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 6. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Krośnie,
  2. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  3. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane i dostarczane przez firmę cateringową, która wygrała poprzez złożenie najkorzystniejszej oferty lub ogłoszony przetarg.
 2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez firmę cateringową. Cena może ulec zmianie w związku z podwyżkami cen żywności, lub wzrostu innych kosztów związanych z produkcją obiadu – korzystający zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 3.  Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wnoszenie opłat za obiady

 1. Informacja o wysokości opłat, z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe,  umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.
 2. Odpłatność za obiady uiszczana jest na rachunek bankowy dostawcy obiadów: 51904800070022673220000001

Zasady zachowania w stołówce

 1. Obiady wydawane są w godzinach 11.00- 14.00, na wynos do 15.00.
 2. W czasie pobytu w stołówce obowiązują maseczki, które zdejmowane są tylko podczas spożywania posiłku (tylko w przypadku decyzji/zaleceń Sanepidu)
 3. W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.
 4. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad jeden raz.
 6. Naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka/miejsca.
 7. Podczas wydawania obiadów zabrania się  pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów ( nie dotyczy uczniów przebywających pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej).
 8. Dyrektor może odmówić zapisu na obiady uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków.

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.
 2. Niniejsze zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.09.2022 r.  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2022r.