Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2023/2024:

 

Odpłatność za jeden obiad od stycznia wynosi – 7,99 zł.

wrzesień – 151,81

październik – 175,78

listopad – 167,79

Odpłatność za obiady uiszczana jest na rachunek bankowy szkoły: 73 9048 0007 2001 0008 7450 0004do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy:

  • w przelewie należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc
  • przed dokonaniem płatności przelewem należy skontaktować się z sekretariatem w celu ustalenia należnej kwoty z uwzględnieniem odpisu za miesiąc poprzedni.
  • wpłaty dokonane przelewem po terminie będą księgowane na następny miesiąc, lub na pisemną prośbę rodzica zwrócone na konto.
  • za datę przelewu uznaje się datę wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły.
 1. Należność opłaty za obiady musi znaleźć się na  rachunku  szkoły najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego  miesiąc  żywieniowy. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje wykreśleniem dziecka z listy osób korzystających z obiadów.
 2. Odpisu wpłat dokonuje się w kolejnym miesiącu w przypadku choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie poprzez Librus sekretariat  dzień wcześniej, w innym przypadku odpis nie będzie uwzględniany – wyjątkiem jest poniedziałek, gdzie zgłoszenia nieobecności będą przyjmowane do godz. 7.00.
 4. Rezygnacja z obiadów na następny miesiąc musi być zgłoszona w sekretariacie najpóźniej 3 dni przed końcem  miesiąca, w przeciwnym razie wystąpi konieczność dokonania opłaty za dany miesiąc.

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Szkoły Podstawowej im 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie

Podstawa prawna

Postanowienia ogólne

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła  prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego, a kończy wydawanie obiadów w przeddzień zakończenia roku szkolnego, wyjątkiem są oddziały przedszkolne, które zajęcia kończą 30 czerwca.
 3. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W oddziałach przedszkolnych w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole obiady będą  wydawane przy zgłoszeniu minimum 10 obiadów.
 4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 5. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krośnie,
  2. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  3. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane i dostarczane przez firmę cateringową, która wygrała poprzez złożenie najkorzystniejszej oferty lub ogłoszony przetarg.
 2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez firmę cateringową. Cena może ulec zmianie w związku z podwyżkami cen żywności, lub wzrostu innych kosztów związanych z produkcją obiadu – korzystający zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 3.  Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wnoszenie opłat za obiady

 1. Informacja o wysokości opłat, z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe,  umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.
 1. Odpłatność za obiady uiszczana jest na rachunek bankowy szkoły: 73 9048 0007 2001 0008 7450 0004do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy ,
  • w przelewie należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc
  • przed dokonaniem płatności przelewem należy skontaktować się z sekretariatem w celu ustalenia należnej kwoty z uwzględnieniem odpisu za miesiąc poprzedni.
  • wpłaty dokonane przelewem po terminie będą księgowane na następny miesiąc, lub na pisemną prośbę rodzica zwrócone na konto.
  • za datę przelewu uznaje się datę wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły.
 1. Należność opłaty za obiady musi znaleźć się na  rachunku  szkoły najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego  miesiąc  żywieniowy. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje wykreśleniem dziecka z listy osób korzystających z obiadów.
 2. Odpisu wpłat dokonuje się w kolejnym miesiącu w przypadku choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie poprzez Librus sekretariat  dzień wcześniej, w innym przypadku odpis nie będzie uwzględniany – wyjątkiem jest poniedziałek, gdzie zgłoszenia nieobecności będą przyjmowane do godz. 7.00.
 4. Rezygnacja z obiadów na następny miesiąc musi być zgłoszona w sekretariacie najpóźniej 3 dni przed końcem  miesiąca, w przeciwnym razie wystąpi konieczność dokonania opłaty za dany miesiąc.

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Każdą nieobecność (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić najpóźniej  dzień wcześniej lub wyjątkiem jest poniedziałek  gdzie zgłoszenia składamy do godziny 7.00  poprzez Librus sekretariat.
 2. Każda zgłoszona nieobecność jest odliczana od kwoty żywienia w następnym miesiącu.
 3. Każdą rezygnację z zadeklarowanego żywienia należy zgłosić z  trzy dniowym wyprzedzeniem. W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia rodzic będzie pokrywał koszty zamówionych, choć niewykorzystanych przez dziecko obiadów.
 4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia. W takim przypadku należy do godziny 10.00 dostarczyć podpisane pojemniki.
 5. Obiady na wynos wydaje się tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zasady zachowania w stołówce

 1. Obiady wydawane są w godzinach 11.00- 14.00, na wynos do 15.00.
 2. W czasie pobytu w stołówce obowiązują maseczki, które zdejmowane są tylko podczas spożywania posiłku (tylko w przypadku decyzji/zaleceń Sanepidu)
 3. W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.
 4. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad jeden raz.
 6. Naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka/miejsca.
 7. Podczas wydawania obiadów zabrania się  pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów ( nie dotyczy uczniów przebywających pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej).
 8. Dyrektor może odmówić zapisu na obiady uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków.

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.
 2. Niniejsze zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.09.2022 r.  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2022r.

 

 

 

JADŁOSPIS

03.10-07.10.2022

PONIEDZIAŁEK

Obiad: Zupa jarzynowa (1,3,7*), Kurczak z ryżem w sosie słodko-kwaśnym (1,3,7*)

WTOREK

Obiad: Zupa pomidorowa (1,3,7*), Kotlet mielony, ziemniaki, surówka z młodej kapusty (1,3,7,9),*

ŚRODA

Obiad: Zupa kalafiorowa (1,3,7*), Strogonow z kurczaka, kluski półfrancuskie, surówka z kapusty pekińskiej (1,3,7,9),*

CZWARTEK

Obiad: Rosół z makaronem (1,3,7*), Rolada drobiowa w sosie koperkowym, ziemniaki, zestaw warzyw gotowanych (1,7,9,10),*

PIĄTEK

Obiad: Zupa z soczewicy (1,3,7*), Pierogi z serem z sosem truskawkowym (1,3,7,9),*

Alergeny występujące w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, koncentrat pomidorowy,
produkty z mięsa itp.) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów,
selera i gorczycy.