Świetlica

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
ZABAWY PLASTYCZNE
W czasie zajęć w świetlicy szkolnej, sięgamy do różnorakich technik plastycznych. Wyklejamy, malujemy, wycinamy, lepimy. Staramy się zmieniać nasze metody, aby stymulować różne zmysły i rozwijać motorykę małą – czyli sprawność naszych rąk. Dzięki zmienności technik i metod, poszerzają się horyzonty małych twórców.
PISZĄ O NAS GAZETY…
We wrześniowym wydaniu Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej ukazał się artykuł dotyczący leśnych zajęć dla grup z naszej szkolnej świetlicy. Zapraszamy do lektury:
KODOWANIE W ŚWIETLCY
Podczas zajęć w świetlicy korzystamy z metod aktywizujących, takich jak kodowanie na macie lub małych kartach do dyktand graficznych. Dzieci bardzo lubią takie łamigłówki, które rozwijają ich umiejętności logicznego myślenia.
PIĄTKOWY WARSZTAT MAJSTERKOWICZA…
… kipi pomysłami.
Malujemy, konstruujemy, główkujemy! Konstruujemy z różnych materiałów, projektujemy odważnie na wiele sposobów i według pomysłów dzieci. Czasem wystarczy podać temat, a uczniowie sami znajdują rozwiązanie dla przedstawienia wszystkich pojęć, problemów i treści.
Dużo się dzieje – to lubimy najbardziej.
SPACER Z LEŚNIKIEM
Na przełomie listopada i grudnia 2023r. do lasu z grupami świetlicowymi wybrał się leśnik Pan Marcin Szwarc z Nadleśnictwa Konstantynowo.
Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących naturalnych mieszkańców lasu i zachowania się w przyrodzie. Dowiedzieliśmy się również, jak wygląda praca leśnika.
REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów Zespołu Szkół w Krośnie w godzinach 6.30 – 17.00 w budynku przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie oraz w budynku przy ul. Głównej 43 w Krośnie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
 3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I – VIII.
 4. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne.
 5. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki przed i po lekcjach, na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” wypełnianej przez rodziców / opiekunów prawnych oraz uczniowie dojeżdżający w oczekiwaniu na szkolny autobus lub zajęcia lekcyjne / pozalekcyjne.
 6. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy” musi zostać dostarczona do kierownika świetlicy do końca pierwszego tygodnia września danego roku szkolnego, jednakże nie później niż dzień przed pierwszym pobytem dziecka w świetlicy. Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole od 1 września danego roku szkolnego, składają „Karty zgłoszenia” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub podczas Dni Adaptacji.
 7. Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego
  w oparciu o pięcioletni plan pracy szkoły oraz plan wychowawczo – profilaktyczny.
 8. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej:

Uczeń ma prawo do:

 • wyboru interesujących ucznia zajęć proponowanych przez wychowawców świetlicy
 • korzystania z organizowanych form spędzania czasu wolnego
 • wpływu na planowanie pracy w świetlicy
 • korzystania z pomocy dydaktycznych;
 • do uzyskania pomocy przy odrabianiu lekcji;
 • poszanowania godności osobistej.

Uczeń jest zobowiązany do:

 • pozostawiania w szatni okryć wierzchnich;
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • przynoszenia pisemnej zgody od rodziców dotyczącej samodzielnego opuszczenia zajęć świetlicowych;
 • opuszczania świetlicy tylko za pozwoleniem wychowawcy;
 • kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
 • szanowania dobra osobistego i społecznego (m.in. sprzętów i wyposażenia świetlicy);
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • nieużywania przemocy słownej i fizycznej;
 • słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy;
 • przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole oraz przestrzegania regulaminu świetlicy;
 • stosowania się do poleceń wychowawców;
 • systematycznego udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych;
 • dbałości o ład, porządek i wystrój świetlicy po skończonych zajęciach;
 • uczestniczenia w organizowaniu materiałów potrzebnych podczas zajęć świetlicowych;
 • zgłoszenia się do wychowawcy w celu odnotowania w dzienniku jego obecności w świetlicy;
 • natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków.

9. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy Zespołu Szkół w Krośnie.

10. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • dziennik elektroniczny wraz z systemem zdalnego odbioru dzieci “Neonki”
 • korespondencja z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny “Librus”
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • karty zgłoszeń uczniów do świetlicy

11.Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę tylko i wyłącznie za zgodą pisemną od rodziców / opiekunów prawnych lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.

12. Odbieranie dzieci ze świetlicy.

 • zasady odbierania dzieci ze świetlicy określone są w regulaminie systemu Neonki.
 • w przypadku awarii systemu Neonki rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru, zgłasza pracownikowi obsługi imię i nazwisko odbieranego dziecka. W/w pracownik zgłasza wychowawcy świetlicy imię i nazwisko odbieranego ucznia. Wychowawca odprowadza ucznia do wyjścia, przekazując dziecko bezpośrednio osobie odbierającej.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciel ma prawo poprosić osobę odbierającą o okazanie dokumentu tożsamości.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne i w-f zobowiązani są odebrać uczniów ze świetlicy.
 2. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie dyżur opiekuńczo – wychowawczy.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
 4. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność na zajęciach świetlicowych przez okres jednego miesiąca stanowi podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy.
 5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty np. konsole do gier, telefony kom., zabawki, pieniądze itd.

 

 

 

 • Świetliczaki w przyrodzie odnalazły już mnóstwo oznak wiosny.
Biegając po lesie, konstruując szałasy, odkrywając naturę wszystkimi zmysłami – rozwijają się, budują odporność i nawiązują relacje zarówno ze sobą, jak i z otaczającą przyrodą. 💚