Procedury Bezpieczeństwa – organizacja konsultacji w szkole dla klas IV – VIII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE  W RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

OD DNIA 25.05.2020

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w zakładce wydarzeniach oraz na Dysku Google w folderze – Harmonogram konsultacji – link jak do konspektów. Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.
 3. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Krośnie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.
 4. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 5. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty ujemne z zachowania.
 6. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 5. Dostarcza do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : zskrosno.pl lub z Dysku Google – folder procedury a link taki jak do pobrania konspektów) . Scan lub zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : skrosno@wp.pl lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „nauka na odległość”, wiadomości w Librusie lub na Dysku Google w folderze – harmonogram konsultacji (link jak do konspektów) termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 4. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.40 – 7:45 i 13.25-13:30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
 5. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
 6. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 7. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 8. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 9. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
 10. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje punkty ujemne – od -5 do -20, może otrzymać także naganę dyrektora.
 11. Uczeń, który po raz drugi złamie zasady może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce

– nauczyciel wychowania fizycznego:

 • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi na dyżurce, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
 • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
 • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
 • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
 • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami
 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.40-7:45 i 13.25-13.30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
  2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica w której zawarta jest też zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
  3. Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna/nauczyciel lub pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
  4. Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
  5. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
  6. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
  7. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
  8. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet , poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie 9.00 i 14.30. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się na dyżurce.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje pielęgniarka/dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie pielęgniarki.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA