Procedury Bezpieczeństwa – organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE  W RAMACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

DLA UCZNIÓW KLAS I – III, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W KROŚNIE OD 25.05.2020

 

Informacje ogólne:

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w tym Covid – 19.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację wysyła do kierownika świetlicy pani Natalii Krekory przez dziennik elektroniczny.
 5. Przy wejściu na teren placówki uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 6. Pielęgniarka, nauczyciel lub wskazany przez dyrektora szkoły procownik przy wejściu do szkoły będzie dokonywał temperatury bezdotykowym termometrem – uczeń z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami choroby nie będzie przyjęty w tym dniu do świetlicy.
 7. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie przez pielęgniarkę/nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego odizolowane do IZOLATORIUM – gabinet pielęgniarki Pracownik wyposażony w maseczkę ochronną, rękawiczki oraz kombinezon pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. Nauczyciel zawiadamia rodziców oraz dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 

Organizacja pracy świetlicy:

Zadania nauczyciela:

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Pierwsza grupa znajduje się w świetlicy, kolejne w salach nauczania początkowego. Grupy nie zmieniają sal.
 2. Konieczne jest potwierdzenie numeru telefonu z dziennika przez każdego rodzica przyprowadzającego dziecko do świetlicy.
 3. Należy odebrać od rodzica oświadczenie oraz deklarację w której jest również zamieszczona zgoda na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym wraz z podpisaną procedurą działania świetlicy.
 4. Przed uruchomieniem świetlicy nauczyciele usuwają maskotki i pluszaki oraz inne przedmioty, których nie można zdezynfekować.
 5. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu( róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy, tak, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.
 6. Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów.
 7. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1,5 metra. Uczniowie pracują przy swoim stoliku, nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 8. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu.
 9. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Nie korzysta się z placu zabaw. Grupy nie stykają się ze sobą.
 10. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 11. Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd. po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 15. W razie stwierdzenia u któregoś z uczniów, który brał udział w zajęciach świetlicowych koronowirusa, informuje rodziców pozostałych dzieci o tym fakcie.
 16. Jeśli zaistnieje potrzeba realizacji zajęć z elementami dydaktycznymi nauczyciel świetlicy wyznacza czas na ich realizację – na podstawie konspektów.
 17. Spożywanie posiłków przez ucznia tylko przy stoliku, przy którym pracuje. Nie będą udostępniane kubki/szklanki i inne naczynia wielorazowego użytku.
 18. W przypadku wystąpienia objawów choroby Covid – 19 lub innych wskazujących na złe samopoczucie dziecka nauczyciel informuje rodzica oraz dyrektora szkoły, rodzic odbiera dziecko z placówki.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy – co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy oraz czy jest potrzeba dowozu. Informację rodzic wysyła pani Natalii Krekory przez dziennik elektroniczny.
 3. Dostarcza do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : zskrosno.pl lub z Dysku Google – folder procedury a link taki jak do pobrania konspektów) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan lub zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : skrosno@wp.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do placówki.
 4. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów. Uczeń przynosi i pozostawia w świetlicy w podpisanym woreczku swoje kredki, pisaki, klej. Prace plastyczne nie są wydawane do domu.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 7. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi budynku parterowego, od drzwi dziecko idzie do świetlicy samo. W razie obecności innych osób, rodzic z dzieckiem czeka na wejście do szkoły w wyznaczonym miejscu, tak, aby zachować dystans 2 m.
 8. Rodzic wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.
 9. Ubrania uczeń pozostawia w szatani w oznaczonym miejscu.
 10. Każdy rodzic potwierdza swój numer telefonu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym, w celu zabezpieczenia szybkiej komunikacji w razie potrzeby.
 11. Dziecko ma ze sobą śniadanie i picie na cały czas pobytu w świetlicy (automaty są nieczynne). Dziecko, które nie będzie miało śniadania musi zostać odebrane przez rodzica.
 12. W razie objawów choroby rodzic musi niezwłocznie odebrać dziecko, a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie.
 13. Jeśli dziecko będzie w czasie pobytu w świetlicy realizować konspekty obowiązkiem rodzica jest zaznaczenie w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zadań do wykonania na dany dzień (z konspektu) oraz dopilnowanie, aby dziecko miało ze sobą materiały. Jeśli do danego dnia jest przyporządkowana karta pracy, to rodzic musi w nią zaopatrzyć dziecko.

Pracownicy obsługi i administracji:

 1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu, a także po pomiarze temperatury.
 2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 3. Personel powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 22.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Toalety dla uczniów oraz nauczycieli dezynfekowane są co godzinę.
 7. Klamki, włączniki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są o godzinie 9.00 i 16.00 oraz według potrzeb.
 8. Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 9. Dystrybutory wody są wyłączone.
 10. W świetlicy znajduje się woda i jednorazowe kubeczki. Po użyciu kubeczka jest on wyrzucany.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje pielęgniarka/dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie pielęgniarki.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA