Procedury bezpieczeństwa – organizacja pracy biblioteki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KROŚNIE  W RAMACH ORGANIZACJI BIBLIOTEKI OD DNIA 25.05.2020

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK :

 1. Bibliotekarze za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus podają uczniom listę i tytuły wypożyczonych książek, które powinny być oddane do biblioteki.
 2. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarzy terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Przynoszą ze sobą książki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną: imię, nazwisko, klasa, tytuł i numer książki.
 5. Książki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 6. Uczniowie odkładają książki na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarzy. Podpisują się na liście zdających przyniesionym przez siebie długopisem.
 7. Zdane książki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarze rozpakowują torby.
 8. Po zdaniu książek przez uczniów i wyjściu bibliotekarzy z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone. Stół, na którym znajdowała się lista oraz klamki drzwi zostają odkażone środkami dezynfekującymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW

 1. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń, pozostali czekają przed biblioteką zachowując 2 m odległości od siebie. Uczeń ma założoną maseczkę w czasie pobytu w szkole.
 2. Uczeń, który chce wypożyczyć książkę pisze na Librusie do bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem dyżuru, wskazując autora i tytuł, tak, aby ten mógł przygotować książkę.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Godziny pracy biblioteki zamieszczone są na dysku Google oraz stronie szkoły w zakładce „ nauka na odległość”.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW:

 1. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarzy terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus.
 2. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki.
 3. Przynoszą ze sobą pakiet podręczników ułożonych w podanej kolejności: informatyka, język niemiecki, język angielski, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, historia, język polski.
 4. Podręczniki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną. Informacje na wyklejce: imię, nazwisko, klasa, nazwa podręcznika wraz z numerem, nazwa i numer podręcznika brakującego lub zniszczonego.
 5. Podręczniki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 6. Uczniowie odkładają pakiet na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarzy. Podpisują się na liście zdających przyniesionym przez siebie długopisem.
 7. Zdane podręczniki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarze rozpakowują pakiety.
 8. Po zdaniu podręczników przez uczniów i wyjściu bibliotekarzy z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone. Stół, na którym znajdowała się lista oraz klamki drzwi zostają odkażone środkami dezynfekującymi.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje pielęgniarka/dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie pielęgniarki.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.