REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I

Szanowni Rodzice,

od 4 marca 2024 r. rusza  rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych (zerówki) i klas I.  Rekrutacja odbywa się w formie naboru elektronicznego.

Pamiętajcie Państwo – wnioski należy wypełniać elektronicznie, następnie wydrukować i dostarczyć do sekretariatu – ul. Krasickiego 16.

RODZICE SKŁADAJA WNIOSEK TYLKO W JEDNYM PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE – WSKAZANYM JAKO PIERWSZY WYBÓR.

  • Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych ze szkoły. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami (oświadczeniami) tylko w szkole obwodowej lub tej, którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej szkoły niż obwodowa.
  • Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  • W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków.

Terminy (dotyczy oddziałów przedszkolnych i klas I)):

  • Składanie wniosków – od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.03.2024 r. godz. 13:00
  • Pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola/kl. I – do 05.04.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 09.04.2024 r. do godz. 15:00
  • Rekrutacja uzupełniająca – od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r.

REKRUTACJA – KLASY I :

Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina 

Kryteria kandydata:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata – 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 20 punktów (po 10 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły poza obwodem rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte.

 

REKRUTACJA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE :

Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina

Kryteria kandydata na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

1)            wielodzietność rodziny kandydata

2)            niepełnosprawność kandydata

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Do rekrutacji do przedszkoli mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”). Lista wszystkich przedszkoli funkcjonujących w Gminie Mosina znajduje się tutaj: https://www.mosina.pl/kontakt-do-szkol-przedszkoli-i-zlobkow