Regulamin zajęć on – line

Regulamin zajęć on – line w czasie nauki na odległość:

 1. Udział  w zajęciach/konsultacjach on – line jest dla ucznia nieobowiązkowy.
 2. Jeśli uczeń nie może uczestniczyć  w zajęciach/konsultacjach on– line  realizuje treści lekcji na podstawie konspektu – pobranego z Dysku Google za pomocą wcześniej przesłanego linku.
 3. Praca ucznia w ramach lekcji zawsze będzie dotyczyła pracy według konspektu.
 4. Uczeń loguje się punktualnie na zajęcia – spóźnienia będą zaburzały lekcje.
 5. Plan zajęć/konsultacji online jest wpisany w TERMINARZ w dziennika Librus .
 6. Podczas zajęć uczeń pracuje w sposób, w który nie będzie przeszkadzał innym:
 7. W trakcie lekcji mikrofon ucznia  jest wyłączony. To ważne, żeby wszyscy uczniowie dobrze słyszeli nauczyciela. Uczeń włącza mikrofon w sytuacjach i w sposób wcześniej uzgodniony z nauczycielem.
 8. Nauczyciel uzgadnia z klasą formę komunikowania przez uczniów potrzeby  zadania pytania, tak, by przebieg zajęć/konsultacji był sprawny.
 9. Zajęć nie wolno nagrywać a tym bardziej rozpowszechniać bez wyraźnej zgody nauczyciela i pozostałych uczestników. Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody, bo zachowanie takie jest złamaniem prawa. W przypadku powzięcia przez szkołę  informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego. Uczeń, któremu udowodni się rozpowszechnianie nagrania otrzymuje naganę dyrektora.
 10. Do zajęć/konsultacji  uczeń przygotowuje zeszyt/podręcznik/zeszyt ćwiczeń, (konspekt), lub inne materiały, które będą potrzebne.
 11. Uczeń dba o wizerunek udostępnianej przez niego przestrzeni w czasie zajęć , dlatego Drogi Uczniu – zastanów się nad tym, zanim swoją przestrzeń do pracy pokażesz innym. Strój również dostosuj do sytuacji 😊

 

Aneks do Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV – VIII obowiązujący podczas nauczania zdalnego

PUNKTY DODATNIE

Zachowanie

Ilość punktów dodatnich

pochwała dyrektora 20 pkt.
godne, kulturalne zachowanie się zajęć,  brak uwag i punktów ujemnych pula do dyspozycji wychowawcy 1-20 pkt. jednorazowo podczas trwania nauczania zdalnego
samoocena zachowania ucznia 0-6  pkt. jednorazowo podczas trwania nauczania zdalnego
pomoc koledze w nauce 1-5 pkt. każdorazowo
inne dodatnie 1-10 pkt.

PUNKTY UJEMNE

Zachowanie

Ilość punktów ujemnych

nagana dyrektora – 50 pkt.
udostępnienie wizerunku drugiej osoby, bez jej zgody  nagana dyrektora
przeszkadzanie na lekcji – 3 pkt. każdorazowo
aroganckie i lekceważące zachowanie wobec nauczyciela -10 – do – 30 pkt. każdorazowo
jedzenie na lekcji – 5 pkt. każdorazowo
używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w innym celu niż wykorzystanie ich do lekcji. – 9 pkt. każdorazowo
Wulgarne: napisy, komentarze  wiadomościach, grafika na koszulkach – 6 pkt.
wulgarne słownictwo – 6 pkt.
zaczepki słowne, ubliżenie koledze – 10 pkt. każdorazowo
niewłaściwy ubiór i uczesanie podczas zajęć – 3 pkt. każdorazowo
włączanie mikrofonu bez zgody nauczyciela podczas zajęć (jeśli nauczyciel wcześniej wyciszył uczniom mikrofony i prosił, by ich nie włączać) – 3 pkt. każdorazowo

 

inne ujemne -1 do – 10 pkt.