Kryteria oceniania

 

 

Aneks do Wewnątrzszkolnych  Zasad Oceniania na potrzeby nauki na odległość

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Celem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest umożliwienie realizacji podstawy programowej oraz monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów podczas nauki na odległość.
 1. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej na odległość ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w NaCoBeZu w konspektach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.
 3. Jeśli uczeń nie ma dostępu do konspektu, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.
 4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Zespołu Szkół w Krośnie.
 5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 6. Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, programu Zoom – zajęcia i konsultacje on – line, grup społecznościowych, platform edukacyjnych dostosowanych do potrzeb przedmiotu.

Aneksy do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów:

 Język polski:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za:

zadania dodatkowe, prace pisemne (krótkie formy, wypracowania), karty pracy, odpowiedź ustną podczas konsultacji on – line , projekty, prace długoterminowe, aktywność, czytanie ze zrozumieniem, dyktanda, quiz – kartkówka.

Oceny z aktywności podczas nauczania na odległość przydziela się  za systematyczne uczestniczenie w zajęciach lub inny, stały  kontakt z nauczycielem np. telefoniczny, przesyłanie zadań na czas.

Nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze, czwarte nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 1.  Uczeń, który nie napisze samodzielnie pracy, otrzyma ocenę niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub  podczas konsultacji online.

W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście , odpowiedzi umieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela w uzgodnionej wcześniej formie.

Język angielski – Język niemiecki:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za:

 • plakaty w formie elektronicznej np. wysłane zdjęcie lub wykonane formie elektronicznej (waga 2),
 • odpowiedź ustną podczas zajęć on-line,
 • zadania / wypracowania wysyłane w formie elektronicznej jako zadanie kontrolne,
 • quizy zadawane na stronie Quizizz, wordwall itp. (waga 2),
 • dodatkowe prace wykonane przez ucznia jako zadania dodatkowe,
 • karty pracy w formie elektronicznej.

Na wykonanie zadań uczeń ma określony (wyznaczony) czas podany wcześniej przez nauczyciela, w szczególnych przypadkach uczeń może ustalić z nauczycielem inny termin lub formę zaliczenia materiału.

Ocenę za aktywność uczeń uzyskuje za sześć plusów (plusy uczeń może uzyskać za dodatkowe ćwiczenie, aktywny udział w zajęciach on-line). Zdobyte do tej pory plusy zostają ważne.

Nieprzygotowanie – to nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.

Poprawa ocen: uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub podczas konsultacji on – line w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

Wagi ocen  – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Matematyka:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, odpowiedź ustną podczas zajęć on – line, gry i quizy interaktywne

Oceny za aktywność przydzielane będą za aktywny udział w lekcjach on-line.

Każde dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela i poprawnie rozwiązane oceniane jako aktywność na plusa. Za 6 uzyskanych plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą.

Brak oddania obowiązkowego zadania w terminie skutkuje minusami, w sytuacji trzykrotnego nieprzygotowanie – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (waga 1).

Nieprzygotowanie – uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 1. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Niedotrzymanie ustalonego terminu oddania pracy zleconej przez nauczyciela jest równoznaczne z otrzymaniem jednego minusa. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w okresie do 10 marca oraz w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, np. podczas konsultacji on – line.

Wagi ocen :

– Odpowiedź ustna – ZOOM – waga 4/poprawa waga 4

– Wykonywanie zadań w formie papierowej (prace kontrolne) i przysyłanie scanów przez librusa, meila lub zdjęć poprzez komunikator  – waga 3/poprwa waga 3

– Dodatkowe zadania dla chętnych, sprawdzane jak powyżej – waga 1

– Tworzenie przez ucznia samodzielnych powtórek lub zadań do lekcji w formie interaktywnych gier – waga 2

– Ankiety i quizy wysyłane przez nauczyciela.  Np. kahoot waga 1

– Notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez komunikator – plusy i minusy

– Poprawa ocen uzyskanych przed 10 marca ma wagę taką samą jak odpowiednio sprawdzian, kartkówka itp.

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście lub odpowiedzi on-line, pisze daną pracę w terminie ustalonym z nauczycielem.

Informatyka

Formy aktywności:

 • Wykonywanie zadań przesyłanie poprzez komunikator
 • Dodatkowe zadania dla chętnych, sprawdzane jak powyżej

Zadania oceniane są tak jak prace kontrolne, natomiast brak oddania obowiązkowego zadania w terminie minusami, w sytuacji trzykrotnego nieprzygotowanie – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela i poprawnie rozwiązane oceniane jako aktywność na plusa. Za 6 zebranych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą.

Wagi ocen:

 • zadanie kontrolne – waga 2
 • aktywność – waga 1

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub  podczas konsultacji online.

W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście , odpowiedzi umieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela w uzgodnionej wcześniej formie.

Historia – Wiedza o społeczeństwie:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za przesłane karty pracy, zlecone zadania w postaci ćwiczeń i poleceń, wykonane projekty, oceny za odpowiedź ustna podczas zajęć on – line, zadania zlecone do wykonania za pomocą platform edukacyjnych, sprawdziany, dodatkowe prace czy zadania wykonane przez ucznia o charakterze nieobowiązkowym. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowanie tj. nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. (z wyłączeniem przyczyn losowych np. awaria techniczna)

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.

Wagi ocen – zadania zlecone do wykonania podczas nauczania zdalnego oceniane będą wagą 2

Wobec nie uwzględnionych w aneksie form sprawdzania wiedzy oraz wagi ich ocen  mają zastosowania zapisy PSO.

Przedmioty przyrodnicze:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: prace pisemne – kartkówki, sprawdziany, testy, karty pracy, referaty, projekty, plakaty, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne podczas lekcji i konsultacji  on – line .

Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność  podczas lekcji i konsultacji  on – line – trzy zdobyte plusy – ocena bardzo dobra lub pięć plusów ocena celująca (do wyboru przez ucznia) – nauczyciel bierze pod uwagę plusy zdobyte w trakcie nauki w szkole.

Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną . Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian .

Jeśli uczeń nie będzie z przyczyn technicznych mógł wziąć udziału w teście, odpowiedzi zamieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela na podany adres mailowy.

Wychowanie fizyczne:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: prace pisemne- krótka forma, prace pisemne- dłuższa forma, odpowiedzi ustne podczas zajęć on-line, aktywność, nieobowiązkowe, zadanie dodatkowe w formie uzgodnionej z nauczycielem. Ocenę za aktywność uczeń może uzyskać podczas zajęć on-line za zaangażowanie i czynny udział w lekcji: udzielanie poprawnych odpowiedzi, chętne i poprawne wykonywanie ćwiczeń podczas rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Aktywność zostanie nagrodzona plusem, uczeń otrzymuje ocenę celującą po uzyskaniu sześciu plusów. Za odpowiedzi na trudniejsze pytania lub wzorową postawę podczas zajęć nauczyciel może wpisać większą ilość plusów lub nagrodzić ucznia oceną celującą. Za brak zaangażowania podczas lekcji, niestosowne odpowiedzi będą wpisywane minusy- za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Niedotrzymanie ustalonego terminu oddawania prac jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania. Sposób i termin będzie ustalany indywidualnie z uczniem wykazującym chęć poprawy oceny. np. podczas konsultacji on- line w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

Wagi ocen :

– prace pisemne- krótka forma,  , odpowiedzi ustne podczas zajęć on-line- waga 1

– prace pisemne- dłuższa forma – waga 2

– aktywność-  waga 3.

– nieobowiązkowe, zadanie dodatkowe- waga 3

Muzyka

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: dwie formy aktywności muzycznej (śpiewanie piosenki – obowiązkowo uczniowie wszystkich klas raz w semestrze, granie melodii na flażolecie – dla chętnych uczniów klas 4, 5 i 6) przesłanych w postaci nagrań przez dziennik elektroniczny Librus lub na pocztę elektroniczną podaną przez nauczyciela.

Ocenę za aktywność uczeń uzyskuje za przesłanie nagrania piosenki lub utworu wybranego spoza tych, o których przygotowanie prosił nauczyciel.

Nieprzygotowanie: nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela.

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Wagi ocen na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Uczniów klas 4, 5 i 6 zachęca się do systematycznego ćwiczenia na flażolecie przy pomocy materiałów zawartych na  You Tube – flażolet łatwe muzykowanie.

Plastyka – technika

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: prace i zadania  wykonane samodzielnie w domu.

Nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela co jest jednoznaczne z oceną niedostateczną

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub np. podczas konsultacji on – line w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian .

Religia

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, odpowiedź ustną podczas zajęć on – line Ocen z aktywności podczas nauczania na odległość  nie przydziela się lub ocenę za aktywność uczeń uzyskuje za 3plusy-bardzo dobry, 5 plusów-celujący.

Nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 1 /Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. /lub niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub np. podczas konsultacji on – line w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian / lub wypisać jeśli są zmiany.

Etyka:

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za: prace pisemne, karty pracy, prace twórcze (np. rysunek, quiz), zadania dodatkowe.

Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela – uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 5.  Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Zadania do wykonania na ocenę będą zamieszczane w każdy poniedziałek o godz. 10.00 na e – Librus.

Nauczanie wczesnoszkolne:

Uczniowie zostają oceniani za wykonanie wybranych kart pracy, o których nauczyciel informuje w konspekcie na poszczególne dni.

Oceny, które uczeń może zdobyć za pracę:

A+ –  bezbłędnie wykonane zadanie,

A- 99%-90%-  poprawność karty pracy,

B- 89%-70%- poprawność karty pracy,

„+ „ – uczeń otrzymuje za zadania dodatkowe (dla chętnych). Po uzyskaniu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę  A+.

Jeżeli praca ucznia jest oceniona poniżej oceny B nauczyciel przekazuje informację zwrotną do  ucznia/rodzica, jaki obszar wymaga poprawy. Z poprawy maksymalnie uczeń może uzyskać ocenę A. Nauczyciel informuję o ocenie za pracę  w terminie do 7 dni.

Zadania (w postaci zdjęć, skanów) rodzice przesyłają za pośrednictwem: Messengera, e-maila dziennika elektronicznego – Librus.

Język angielski kl. I-III

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą mieli oceniane prace kontrolne w formie ustalonej z nauczycielem.

Oceny za aktywność uczeń uzyskuje po uzyskaniu 6 plusów.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu lub np. podczas konsultacji on – line w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.