LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH – KLASY I

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa
w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.

Poniżej lista dzieci przyjętych obwodowych oraz lista dzieci zakwalifikowanych:

Lista obwodowych przyjętych do obwodowej placówki

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych ( spoza obwodu) do dnia 3 kwietnia do godz. 13 muszą dostarczyć do szkoły potwierdzenie woli w sposób:

  1. W formie papierowej poprzez  wrzucenie potwierdzenia woli  do skrzynki pocztowej, przy budynku parterowym Szkoły Podstawowej, ul. Krasickiego 16
  2.  W formie elektronicznej poprzez przesłanie scanu lub zdjęcia potwierdzenia woli na adres: skrosno@wp.pl