BOISKO WIELOFUNKCYJNE – ZASADY KORZYSTANIA ORAZ GODZINY DOSTĘPNOŚCI

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Krośnie w okresie wakacji ( 6.07 – 31.08) dostępne jest nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży gminy Mosina od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 18:00 (dopuszcza się w tych terminach wynajem boiska odpłatny) Informacje oraz ceny wynajmu można  uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 14:00: Mosina, ul. Krasickiego 16, e – mail: sekretariat@zskrosno.pl, telefon: 618132381.

Dzieci i młodzież, którzy korzystają z boiska:

 • zobowiązani są do stosowania się do ZASADACH KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (zamieszczonych poniżej oraz dostępnych na terenie boiska)
 • posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego ( zgodę na dany dzień lub cały okres wakacyjny: np. od 06.07 – 31.08.2023r. ), którą musi dostarczyć do sekretariatu szkoły. Przykład zgody poniżej:
 • Zgoda rodzica – przebywanie na boisku wielofunkcyjnym

REZERWACJA BOISKA:

 1. Rezerwacji boiska można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Krasickiego 16, 62-050, Mosina, w godzinach 7:00 – 14:00 lub telefonicznie pod numerem 61 813 23 81.
 2. Użytkownicy dokonują rezerwacji wyłącznie na swoje imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
 3. Jednorazowy wynajem boiska możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji terminu w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie) oraz po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: sekretariat@zskrosno.pl (lub osobiście do sekretariatu) nie później niż w dniu rezerwacji do godz. 14.00. Opłatę należy dokonać na konto Zespołu Szkół w Krośnie: 73 9048 0007 2001 0008 7450 0004 . W tytule należy wpisać: Wynajem boiska (lub połowy boiska), imię i nazwisko (lub nazwa podmiotu), datę oraz ilość godzin. Nie ma możliwości płatności gotówką.
 4. Długoterminowe stałe rezerwacje przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
 5. Rezerwację dla osób nieletnich może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 6. Brak uregulowania zobowiązań finansowych będzie skutkowało brakiem możliwości rezerwacji boiska przez okres jednego roku kalendarzowego.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów i imprez sportowych. W przypadku odwołania rezerwacji stałych Administrator przedstawi inne terminy do wykorzystania lub umniejszy opłatę za wynajem.
 9. Stałe rezerwacje przyjmowane są na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BOISKA:

 1. Boisko bez zaplecza sanitarnego – 80 zł. brutto za 1 godzinę
 2. ½ boiska bez zaplecza sanitarnego ( w tym korty tenisowe) – 40 zł. brutto za 1 godzinę

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROŚNIE

 1. Boisko jest obiektem przeznaczonym do realizowania zajęć lekcyjnych, szkolnych pozalekcyjnych, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży, społeczności lokalnej oraz zajęć Klubów Sportowych, Stowarzyszeń, grup zorganizowanych.
 2. Z boiska mogą korzystać:
 • uczniowie, wyłącznie pod opieką nauczyciela w ramach zajęć wychowania fizycznego (dotyczy zajęć dydaktycznych w trakcie roku szkolnego),
 • sekcje sportowe Klubów Sportowych i Stowarzyszeń pod nadzorem trenera,
 • grupy zorganizowane,
 • dzieci i młodzież gminy Mosina za zgodą rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy korzystania z boiska po zajęciach dydaktycznych oraz w okresie wakacyjnym).
 1. Boisko w okresie wakacyjnym jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 18:00 (dopuszcza się w tych terminach wynajem boiska odpłatny).
 2. Informacje dotyczące wynajęcia boiska lub kortu tenisowego (cennik oraz zasad wynajmu) można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 14:00: Mosina, ul. Krasickiego 16 lub e – mail: sekretariat@zskrosno.pl, telefon: 618132381.
 3. Godziny otwarcia boiska od 1.09.2023 ulegną zmianie.
 4. Użytkownicy boiska zobowiązani są do:
 • gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w obuwiu sportowym. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi oraz lekkoatletycznego z kolcami,
 • stosowania się do zasad korzystania z boiska , poleceń, uwag lub wytycznych obsługi boiska,
 • przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie boiska,
 • zachowania czystości i porządku,
 • kulturalnego zachowania niezakłócającego gry osobom korzystającym z boiska.
 1. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska Użytkownikom zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, e- papierosów, stosowania środków,
 • przebywania na terenie boiska w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
 • wnoszenia broni, przedmiotów ostrych i niebezpiecznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
 • przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
 • dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
 • korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
 • palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wjeżdżania rowerami, wózkami, hulajnogami, deskorolkami,  motorowerami, motocyklami, rowery i hulajnogi należy pozostawiać w wyznaczonych do tego miejscach – stojakach,
 • innego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu Użytkownika.
 1. Na terenie boiska zezwala się na korzystanie jedynie z urządzeń będących jego wyposażeniem.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z boiska należy dostarczyć do sekretariatu zgodę rodzica/opiekuna prawnego – wzór zgody zamieszczony jest na stronie szkoły: zskrosno.pl (dotyczy dzieci i młodzieży korzystających z boiska w okresie wakacyjnym, a w trakcie roku szkolnego po godzinach zajęć dydaktycznych).
 3. Użytkownik boiska zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora
  o usterkach lub innych zagrożeniach zauważonych na boisku.
 4. Boisko jest monitorowane. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego dostępna jest na stronie: zskrosno.pl (RODO)
 5. Wykaz telefonów alarmowych:
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Straż Pożarna – 998
 • -Policja – 997

Klauzula informacyjna dla Użytkownika korzystającego z boiska.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Krośnie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Krośnie, przy ul. Główniej 43, 62-050 Mosina, tel. 618 132 381, mail: sekretariat@zskrosno.pl