Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Szanowni Państwo, rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie:

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

Link będzie  aktywny od 23 lutego 2021 r. Przyjmowanie wniosków zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany składają w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00.  Rodzice składają wniosek tylko w jednej szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innej szkoły.

Dodatkowe punkty na drugim etapie rekrutacji mogą uzyskać kandydaci spełniający następujące warunki:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie określająca kryteria rekrutacyjne do przedszkoli: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_279.pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina:

Lp.

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 23.02.2021 r. do 16.03.2021 r. do godz. 13:00 Od 12.04.2021 r. do 28.04.2021 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910). Do 22.03.2021 r. Do 29.04.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 23.03.2021 r. do godz. 13:00 Do 30.04.2021 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Do 30.03.2021 r. do godz. 13:00 Do 07.05.2021 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 01.04.2021 r. do godz. 15:00

Do 12.05.2021 r. do godz. 13:00

 

REKRUTACJA 2021/2022

KLASY I

Szanowni Państwo, rekrutacja dzieci do klas I odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie:

www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych będzie trwała od 2 do 23 marca 2021 r.

Kryteria rekrutacyjne dotyczą tylko dzieci, które chcą rozpocząć naukę w szkole poza obwodem zamieszkania. Kryteria rekrutacyjne określa Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_527.pdf

Listy kandydatów przyjętych do klas I podane zostaną do wiadomości 9 kwietnia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 02.03.2021 r.  do 23.03.2021 r. do godz. 13:00 Od 19.04.2021 r. do 22.06.2021 r. do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

Do 26.03.2021 r. Do 25.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 29.03.2021 r. do godz. 13:00 Do 02.07.2021 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 07.04.2021 r. do godz. 13:00 Do 09.07.2021 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 09.04.2021 r. do godz. 13:00 Do 14.07.2021 r. do godz. 13:00