Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – klasy I-III

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – klasy IV – VIII

Regulamin punktowego systemu oceny zachowania uczniów klas I-III

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV – VIII

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Krosno

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

Procedura dowozu dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina

Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń.

PROCEDURA-POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ – CUKRZYCA