Dokumenty Szkoły

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty szkoły:

Statut Zespołu Szkół w Krośnie

Regulamin punktowego systemu oceny zachowania uczniów klas I-III

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV-VIII

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady korzystania z kart dostępu

Regulamin Szkolnego Wolontariatu