Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się materiały, które pomogą Rodzicom kandydatów zapoznać się z działaniem systemu rekrutacyjnego oraz poradnik w jaki sposób zadbać o dobrą adaptację dziecka:

 1. Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU
 2. Poradnik dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

REKRUTACJA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (zerówki)

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx

Nabór rozpoczyna się  10 marca od godz. 8:00 i zostanie zamknięty 28 marca o godz. 13:00. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona 1 kwietnia do godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany składają w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Czynności rekrutacyjneTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 10.03.2022 r. do 28.03.2022 r. do godz. 13:00Od 20.04.2022 r. do 13.05.2022 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082).Do 30.03.2022 r.Do 18.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.Do 01.04.2022 r. do godz. 13:00Do 20.05.2022 r do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00Do 27.05.2022 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Do 11.04.2022 r. do godz. 15:00Do 30.05.2022 r. do godz. 13:00

REKRUTACJA – KLASY I

Szanowni Państwo, rekrutacja dzieci do klas I odbywa się drogą tradycyjną (nie ma rekrutacji drogą elektroniczną). Wypełnione zgłoszenie lub wniosek (druki poniżej) należy złożyć w sekretariacie szkoły ( budynek piętrowy przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie).

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ wypełnia rodzic dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

WNIOSEK O PRZYJECIE KANDYDATA  wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko z poza obwodu szkoły:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

OŚWIADCZENIA

Nabór rozpoczyna się  2 marca od godz. 8:00 i zostanie zamknięty 23 marca o godz. 13:00. Publikacja list uczniów zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona 29 kwietnia do godz. 13:00.

Dla kandydatów do klas I przygotowano dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
 2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
 3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
 5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Czynności rekrutacyjneTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 02.03.2022 r. do 23.03.2022 r. do godz. 13:00Od 20.04.2022 r. do 03.06.2022 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
Do 28.03.2022 r.Do 07.06.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.Do 29.03.2022 r. do godz. 13:00 08.06.2022 r do godz. 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 06.04.2022 r. do godz. 13:00Do 15.06.2022 r. do godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00Do 21.06.2022 r. do godz. 13:00